Dirk Vandekerkhove  Landschapsarchitecten

Artesis Plantijn Hogeschool – Antwerpen

De hoofdzetel van de Artesis Hogeschool te Antwerpen wordt gebouwd aan het einde van de Leien en is het sluitstuk van de nieuwe ontwikkelingen aan Park Spoor Noord. De helling van Park Spoor Noord wordt verder afgewerkt in de geest van het masterplan Secchi-Vigano en eindigt met de fietsersbrug van Nye en partners.
De campus is opgebouwd rond een centrale binnentuin die twee bouwlagen met elkaar verbindt. De gesculpteerde hellingen zijn een antwoord op de parkhelling van park Spoor Noord en vergroten aldus visueel het park. De studenten kunnen in de binnentuin verpozen, zonnen, ontmoeten,… Er is een groene openluchtklas, een terras in aansluiting met de cafetaria, een activiteitenterras, zonnehelling(en) en centraal evenementenplein. Zoals het Park Spoor Noord in Antwerpen het ‘park van ons’ wordt genoemd, zo wordt de Artesishogeschool met zijn binnentuin de plek van de studenten.

status: Gerealiseerd, 2014

Cadiz – Antwerpen

WONEN IN DE CADIXWIJK OMHEEN EEN BOSHEUVEL

Het binnengebied, met de grootte van een voetbalveld, herbergt een split-level parking die twee niveaus verbindt. Op die wijze ontstaat een vrij groot centraal binnengebied dat op een schijnbaar natuurlijke manier twee plateaus onderling dient te verbinden. De oplossing is een grote stedelijke heuvel, beplant met meerstammige rode berken (Betula nigra)  en voorzien van een onderbegroeiing met varens, hondsdraf, bosanemone, Helleborus,… .Het binnengebied dat dient onderhouden door de gemeenschap van bewoners is opgevat als zelfonderhoudend met zeer lage kost. Door de situering in de schaduw en de nauwgezette keuze van de beplantingen, leven deze planten in gemeenschap en beperken de menselijke ingreep tot een absoluut minimum. Via een circulatie op de heuvelflanken vindt men zijn weg naar boven.
Het bouwproject omvat ca. 40.000 m2 en is opgevat als wonen, RVT (120 kamers), commerciële ruimtes, parkeren,…

status: gerealiseerd, 2015

Louise Marie – Antwerpen, Desguinlei

WONEN AAN DE SINGEL TE ANTWERPEN

Het project ontleent zijn naam aan het vroegere kinderziekenhuis dat hier in de vorige eeuw gevestigd was.

De nieuwe ontwikkeling bestaat uit twee imposante gebouwen verbonden door een indrukwekkend glazen scherm.

Dit scherm, samen met de overkapping van de Antwerpse ring, zorgt voor een centraal gelegen oase op een strategische ligging aan de rand van de Stad.

De omgeving sluit aan bij het Hertogenpark.  Er is een voetgangersverbinding tussen de Karel Oomstraat en de Desguinlei.  De tuin is opgevat als verpozingsruimte geconcipieerd rond het centrale gebied tussen de twee markante bouwvolumes..  Het water van de glazen wand wordt opgevangen in een langwerpig bassin met overloop naar de spiegelvijver.

Een talud met meerstammige bloeiende bomen maakt een buffer met de Desguinlei.

status: Uitvoering, 2019-2020

Katoennatie – Kallo

EEN VLAAMSE TUIN BIJ BURCHT SINGELBERG

Het kantoor dient zich aan als een ‘burcht’ gelegen langs de Ketenislaan.  Gezien de specifieke omstandigheden : zéér winderig en mager opgespoten zand is het project opgevat als een ‘Ommuurde kasteeltuin’ bij de burcht Singelberg van ca. 4 Ha, waarin een microklimaat kan gecreëerd worden en de bodemomstandigheden op beperkte schaal kunnen worden bijgewerkt.  De ommuring is opgevat als een verderzetting van de sokkel van de burcht.  Verder volgt de tuin het vocabularium van de ‘Vlaamse Tuinen’ zoals te vinden in de boeken van Sanderus ‘Verheerlijckt Vlaandre’, aangevuld met omwallingen, vaubaneriën, een bovengrondse verbinding met de Schelde.

De binnentuin is kruisvormig ingedeeld en bevat een verzonken tuin, een boomgaard, een parterretuin en een minerale, industriële tuin.

De parking voor 650 voertuigen is landschappelijk opgevat : clusters parkeervakken zijn ingebed in blokken witte berken.

status: gerealiseerd, 2015

Onderwijs en navorsing 2 – Leuven

Het project omvat enerzijds de patio en onmiddellijke omgevingsaanleg bij de nieuwe bebouwing Onderwijs en navorsing.

De patio is opgevat als de centrale ontmoetingsplaats voor de Campus en bestaat uit stroken roostervloeren met bamboeschermen (hoogte 1,40 meter) en stroken verhardingen.  De roostervloeren dienen ook om de bestaande en omvangrijke ondergrondse luchtaanvoeren aan het oog te onttrekken en een aangenaam binnengebied te creëren.  De patio is verder aangevuld met hoge, ijle bomen (Gleditsia triacanthos ‘Inermis’).

Het tussengebied is opgevat als een groen en landschappelijk park, een groene campus.

Gezien het geheel ‘Gasthuisberg’ weinig groen is poogt dit project enerzijds een tegengewicht en anderzijds de aanzet te zijn om ‘Gasthuisberg’ groener en menselijker te maken.

status: Gerealiseerd, 2006

Luitenant Coppenskazerne – Brasschaat

WERKEN IN EEN INSPIRERENDE OMGEVING

Het project bestaat uit een square en omgeving rond een bestaand U-vormig gebouw, een transferium en de aanleg omheen een bouwvolume langs de Sint Jobsesteenweg.

Het centrale binnenplein van de vroegere kazerne is opgevat als een square / ontmoetingsplaats voor de aangrenzende kantoren.  De tuin is opgevat als een grassentuin met open plaatsen en circulaties om even te verpozen van het kantoorwerk.  Geborstelde betonvlakken, tussen leisteenschilfers, grassen variërend in hoogte, bladtextuur, kleur en bloeiwijze zorgen voor de nodige afwisseling tijdens de seizoenen.  Doornloze valse Christusdoorns zorgen voor de plaatselijke schaduw.  Deze tuin is volledig opgevat rond priemgetallen.

Het kantoorgebouw langs de Sint Jobsesteenweg wordt betreden via voetgangersbrugjes over een langgerekt kanaal dat uitmondt in een natuurlijke buffervijver.

status: gerealiseerd, 2011

Ziekenhuis Maria Middelares – Gent

NIEUW CENTRAAL GELEGEN PARKZONE OP DE ZIEKENHUISCAMPUS

Met de bouw van het nieuwe ziekenhuis, en na afbraak van het oude ziekenhuis komt een ca. 1 Ha grote ruimte vrij tussen het nieuwe ziekenhuis en het tot zijn essentie teruggezette kasteeltje.

Een centrale zone, die een rustpunt is op de ziekenhuiscampus, is omzoomd met waterpatijen en statige rijen kleinbladige lindebomen.

Aan het kasteeltje wordt een bouwvolume toegevoegd in het water.  Op het einde van de centrale ruimte is een terras voorzien op het water als antwoord op deze toevoeging.

De centrale ruimte kan gebruikt worden voor tal van activiteiten.

status: Bouwaanvraag goedgekeurd, 2018

Koning Albertpark – Kortrijk

LANDSCHAPPELIJK PARK AAN WEERSZIJDEN VAN DE LEIEBOORDEN

Landschappelijk park aan weerszijden van de Leieboorden, gedeeltelijk bestaand uit heraanleg van het vroegere Albertpark en een nieuwe parkzone ontstaan door het rechttrekken van de Leie. Het Albertpark is opgevat als een landschappelijk park met vloeiende looplijnen en plateau’s uitgewerkt in Romeinse tufsteen.  De beplanting bestaat in hoofdzaak uit de natuurlijke combinatie van herfstverkleurende eiken en Rhododendrons. Verder zijn de bestaande waardevolle bomen behouden (grote oude vleugelnoten en cirkel lindebomen) en aangevuld met een aantal merkwaardige en zeldzame boomsoorten; zoals van oudsher in dergelijke landschappelijke parken gebeurde.

status: gerealiseerd, 2008

Woonproject Ooststraat – Wervik

WONEN IN DE TUIN

Voor de ontsluiting van de privé-woningen (Ingangen en tuinen)  is een raster van orthogonale paden over het ganse binnengebied voorzien.De verbinding met de ruimere context, alsook de ontsluiting van het bestaande bosje, is een speelsere, grilligere padenstructuur gebaseerd op de vorm van een boomtak.  De twee parkeerhavens zijn voorzien in directe aansluiting met de omgeving.  Op die manier is er géén autoverkeer in het binnengebied.Het binnengebied is een aaneenschakeling van semi-openbare en openbare groene ruimtes,   die samen ‘de tuin’ vormen.Op die wijze ontstaat een aaneenschakeling van groene ruimtes, die als een soort groene vingers, het geheel van de tuin uitmaken.

status: ontwerp, 2015

Jubelpark/Cinquantenaire Park – Brussel

Het betreft de heraanleg van het centrale deel van het Jubelpark, binnen de hoefijzervorm met dubbele rij esdoornbomen.
Dit centrale deel was letterlijk doorsneden met de oude tunnel op dieper niveau in het park gelegen, en met voetgangerscirculaties langs de tunnel.  Het ontwerp beoogt het herstel van de breedtewerking en circulaties tussen de twee met de tunnel doorsneden helften door enerzijds de tunnel op de hoogte van het park te brengen en deze in te kaderen in de ruimere groenstructuren.Het centrale deel is aangelegd in drie plateau’s die afhellen naar de Wetstraat toe, de circulatie is opgevat als diagonale loop-assen, zodanig dat de viuele perceptie op het park totaal verandert.  Groene massieve haagstructuren in Taxus baccata verbinden visueel de twee helften en doen 2 x 7 kamers ontstaan waarin in een latere fase thematuinen kunnen worden aangelegd.

status: Gerealiseerd, 2004

Sint-Jansplein – Antwerpen

STEDELIJK PLEIN 

Stedelijk plein te Antwerpen met mogelijkheid voor markt en basket; integratie van kunstwerk van Dan Graham en Panamarenko.

De bomenrijen zijn zo ingeplant dat er een centraal plein is met basketbalveld en twee, spie-vormige kleinere pleintjes. Één van de die pleintjes was oorspronkelijk opgevat als bloementuin – zittuin.

De bomen in molenwiekvorm aangeplant zijn kleinbladige lindes en haagbeuk.

status: gerealiseerd, 2002

Vrije Universiteit Brussel – Etterbeek

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

Aanleiding is de inplanting en nieuwbouw van 600 studentenflats, studentencafé, concertzaal,… gelegen langs de Triomflaan. De studentenflats langsheen de Triomflaan zorgen voor een groene aanzet tot in het hart van de campus. Het groener maken van de campus, de doorwaadbaarheid van de campus vergroten en de identiteit van de campus verhogen zijn hierbij de objectieven. Het introduceren van een signatuurboom over de gehele campus (Metasequoia glytostroboides) maakt de plek herbergzaam en herkenbaar. De nieuwe plek die ontstaat vanuit de Triomflaan én in verbinding met de campus is hierbij de aanzet van een een mastervisie op de gehele campus in een continue evolutie.

status: gerealiseerd, 2013

Belgenmonument – Amersfoort

HERNIEUWD BETEKENIS GEVEN VAN DE HISTORIE  EN HET GEDACHTENGOED ACHTER HET BELGENMONUMENT – ONTHEEMDING

Twee ingrepen, sculptuur en theater, bevinden zich op twee heel verschillende plekken op het domein. Het theater wordt met het grootste respect gekneed in het heidelandschap dat zich te midden van het huidige Belgenmonument tussen hoofdgebouw en muur bevindt, de sculptuur is geplaatst in een aangetroffen ‘open’ plek in het omliggende bos. Je ontdekt ze tijdens een bezoek aan het monument of een wandeling in het bos. Er is geen directe, zichtbare link tussen beiden, toch belichten ze elk een onmiskenbaar belangrijke zijde van het verhaal van de ontheemden.

status: wedstrijd, 2016

Wonen in een park – Lokeren

WONEN IN EEN BESTAAND PARK

Het projectgebied is opgevat als een groen binnengebied met parkkarakter in aansluiting met de aanliggende parkomgeving. Het bestaande park is doorsneden met meerdere beekjes die in verbinding staan met de grote vijver. Het projectgebied is autoluw en enkel toegankelijk voor bewoners en bezoekers.  De verhardingen zijn tot een minimum beperkt en hebben een parkachtig karakter.Door meerdere doorsteken tussen de woonvolumes wordt er aansluiting gemaakt met het aanliggende wandelnetwerk. Ook is er een verbinding voorzien die aansluit met de bestaande fietspaden rondom de site.

status: wedstrijd, 2017

Rabotsite Woonproject – Gent

NIEUWBOUW SOCIALE HUISVESTING
226 appartementen, handelsruimten & wijkgezondheidcentrum

Het ontwerp bestaat uit vijf naast elkaar geschikte bouwstroken gegroepeerd in twee clusters. De open ruimte tussen de gebouwen binnen het gebouwcluster is opgevat als een collectieve tuin, die fungeert als rustplek voor de bewoners. Deze groene buitenruimte geeft uit op de openbare ruimte die rondom de site heraangelegd wordt. De groene as van het Rabot park wordt voortgezet in een publiek plein met een afwisseling van paden en groenzones.

status: Uitvoering, 2018

Sterrea – Sterrebeek

LANDSCHAPSOPBOUW

Inschrijven van het project Sterea (golf, hotel en Spa) met oppervlakte van circa 72 ha (vroegere renbaan Sterrebeek) in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Studie van mogelijke uitbreidingen van het golfterrein van 18 naar 27 holes. Verbinding tussen het park van Tervuren (met Afrikamuseum) en vroegere renbaan (nu Sterea) door middel van een parklandschap met reminiscentie aan de bestaande agrarische landschapselementen (bosschages, bomenrijen, open velden, weiden, holle wegen,…).

status: studie, 2008

Marktplein – Harelbeke

WONEN, WINKELEN EN PARKEREN ROND EEN BINNENHOF

De drie functies (winkelen, parkeren en wonen) worden in het centrale gedeelte door een luifel, begroeid met blauwe regen, met elkaar verbonden.Op het moment dat er niet onder de luifel wordt geparkeerd, kan de markt zich verder uitbreiden op dit binnenplein. De luifel wordt begroeid met meerdere soorten blauwe regen (wisteria ssp) waardoor de bloei aanzienlijk wordt verlengd.

status: ontwerp, 2014

Binnentuinen Boekentoren – Gent

RESTAURATIE EN OPWAARDERING BINNENTUINEN EN HERAANLEG NIEUWE INKOM

status: Ontwerp, 2014

Project Kasterlinden – Sint Agatha -Berchem

DE POOLSTER BUITENGEWOON ONDERWIJS EN CENTRUM VOOR AMBULANTE REVALIDATIE

Het geheel omvat een basisschool, secundaire school, sporthal en internaat. Het landschap of ‘de groene campus’ is het bindend element tussen deze architecturale componenten. De zintuigentuin is een restauratie van de vroegere directeurstuin en is gericht op waarnemen, horen, voelen, genieten en tasten. Het entréeplein langsheen de Groot-Bijgaardenstraat is de verwelkoming van de leerlingen. De vroegere boomgaard met bestaande fruitbomen is de basis van de tuin/speelplaats van de secundaire school en het internaat gelegen langs de Sterstraat. De leesbaarheid van de campus wordt verhoogd door opeenvolgende bomenstroken. De zintuigentuin aangevuld met Magnolia’s en tulpenbomen, de entreetuin met herfstverkleurende eiken, de basischool met fruitbomen, de secundaire school is één en al boomgaard en het internaat is geflankeerd door meerstammige berken.

status: gerealiseerd, 2015

Residentie Nederlandse Ambassade – Sint-Lambrechts-Woluwe

TUIN BIJ RESIDENTIE NEDERLANDSE AMBASSADE

Tuin opgevat als podium voor de talrijke recepties van de ambassadeur. De vroeger schuin oplopende tuin is nu ontworpen als twee schijnbaar vlakke plateaus verbonden door gebogen treden in cortenstaal. Een langwerpig verhoogd bassin verbindt de vroegere tuinniveaus en snijdt tot diep in de tuin. Wolken bomen met lichte kruin (Gleditsia triacanthos ‘Inermis’) staan op het hoogste plateau. De voortuin is statig en dient als verwelkoming voor de gasten. Deze worden door hun chauffeur aan de inkom afgezet.

status: gerealiseerd, 2008

Tuin VDW – Sint-Pauwels

PRIVATE TUIN TE SINT-PAUWELS

Deze grootschalige tuin is in eerste instantie ontstaan vanuit de vraag voor het oplossen van de hondenren voor de honden, die de ‘witte’ woning, naar een ontwerp van Leon Stijnen (deSingel te Antwerpen), steeds onder een laag stof bedekten. De hondenren werd in het terrein ingegraven en van het reliëf werd tevens gebruik gemaakt om alle afsluitingen van de schapenweiden door middel van een Aha muur aan het zicht te onttrekken.  Vanuit de Aha ontstaat tevens een brug die door middel van twee poortjes onder het loopvlak  dienst doet als schapenhok en sas om de schapen van de ene naar de andere weide te drijven en de weides desgevallend van elkaar af te scheiden.  Het water vormt een Taurus-kruis en de tuin is opgedeeld in vier kwadranten waarbij de tegenovergestelde kwadranten tevens een spiegeling zijn van de andere: kwadrant van de woning tegenover kwadrant van de schrijvershut; kwadrant van het populierenveld tegenover het kwadrant van de boomgaard in los verband.  De tuin is verder geordend door grote groepen in raster aangeplante meerstammige krentebomen (Amelanchier lamarckii) waarvan het loverdak net onder de kroonlijst van de platte daken begint en in molenwiek geplaatste Taxusvolumes.

status: gerealiseerd, 1998

Oropharma – Temse

KANTOORTUIN

Parking en parterretuin in Taxus baccata gebaseerd op het Wohltemperierte Klavier van J.S. Bach.

De parterretuin is opgevat uit 48 haagblokken, evenveel als het aantal preludes en fugas van het Wohltemperierte Klavier. Verder maakt de figuratie gebruik van spiegelingen, omkeringen en inversies, volgens de gelijke afstanden tussen de muzieknoten in de gelijkzwevende stemming.

status: gerealiseerd, 2002

Openleercentrum – Gent

OPENLEERCENTRUM GENT

De campussite met hogescholen Gent komt op heden over als zeer divers inzake gebouwen en warrig en ongestructureerd inzake buitenruimte. Zoals het nieuwe Openleercentrum zich op de campus ‘Voskenslaan’ inschrijft als een centraal gebouw, zo poogt ook het landschap omheen het openleercentrum de campussite van een organiserende ‘spine’ te voorzien, en een aanzet naar duidelijkheid op de site. De tot voorheen onduidelijke circulatie voor studenten krijgt via een centrale overdekte buitengang een rechtstreekse en rechte verbinding naar de Voskenslaan. Verder voorziet het project ruim in ontmoetingsplaatsen en tijdelijke oponthoudplaatsen voor studenten en lesgevers. Bijzondere aandacht is ook gegeven aan de verbindingen met parking en andere campusdelen.

status: gerealiseerd, voorjaar 2008

Langerei – Brugge

LANGEREI TE BRUGGE

De site bestaat uit de vroegere gebouwen van ‘Het Kadaster’ en de bijhorende tuin. De kadastergebouwen worden omgevormd tot wooneenheden en in de tuin worden grondgebonden woningen ingeplant.Het geheel is opgevat als een binnenplein / ontmoetingsplaats en een ‘groene’ binnenstraat op de plaats van de vroegere tuin.Één oude kastanjeboom moet worden gerooid en wordt gecompenseerd met vijf grote nieuwe bomen. De verharding wordt uitgewerkt met kasseien en minimale (spleet-)goten. Op het taps toelopende plein staat een verhoogde waterpartij. Deze is reeds zichtbaar door een kijkgat voor de inkompoort. Op die manier is de nieuwe binnenstraat gesitueerd tussen twee waters.

status: bouwaanvraag, 2012

Donatorium – Kortijk

DONATORIUM BEGRAAFPLAATS ‘T HOOG KORTRIJK

In aansluiting met de bouw van een nieuw crematorium te Kortrijk wordt een nieuwe strooivijver (donatorium) voorgesteld. De gekende trapsgewijs ingebedde begraafplaats van Bernardo Secchi wordt op die wijze nog meer ingeschreven in de vallei van de Pottelberg. Het donatorium volgt aan de zijde van de begraafplaats de natuurlijke hoogtelijnen en wordt op het einde naar de vallei toe recht afgewerkt; wat de oneindigheid met het landschap versterkt.

Het crematorium wordt zoveel als mogelijk onder de grond ingewerkt (beginpunt) en via de plateaus van de begraafplaats begeeft men zich naar het donatorium (het eindpunt). Verder wordt de parking opnieuw bekeken en is er de mogelijkheid voor een beeldentuin naast de begraafplaats.

status: gerealiseerd, 2012

Wetenschapspark Arenberg – Leuven

WETENSCHAPSPARK ARENBERG

Het geheel bestaat uit een verkeersboulevard geschikt voor 800 voertuigen langs de Koning Albertlaan.  Voor de gebouwen is de parking hard aangelegd en ter hoogte van de parklandschappen is de parking aangelegd met versterkte gazonstroken.

De verkeersboulevard is opgevat als een muzikale partituur met maatstrepen en de bomen als notenclusters.

Verder zijn tussen de bouwzones ruime parklandschappen aangelegd die afhellen naar de lagergelegen beekvallei.  Deze parklandschappen zijn opgebouwd door grillige keerwanden in natuurlijke breuksteen en waterpartijen (wadi’s) die dienen als infiltratiebekkens voor het hemelwater van de gebouwen.  Tussen de gebouwenclusters zijn er meer georganiseerde tuinen, die zich aandienen als een soort ‘ingeperkte natuur’ , opgebouwd met dezelfde ingrediënten als die van de parklandschappen.

status: uitvoering, 2005

Noordhof – Roeselare

WONEN AAN HET PARK  – PARKUITBREIDING

Door de behandeling van het stedelijke landschap wordt de woonkwaliteit en -beleving als hoogste doel gesteld.  Het woongebied wordt een verkeersvrij groen ‘stiltegebied’ waar men rustig kan wonen en ontmoeten.   Verhoogde zitvelden met meerstammige eiken zorgen voor afstand en privacy ten opzichte van het wonen.  Het bestaande Noordpark wordt vergroot, door afbraak van bestaande warenhuizen, waardoor de visuele verbinding vanuit de Noordstraat optimaal kan worden gerealiseerd.

Het project voorziet in 200 nieuwe woningen (3-7 bouwlagen), 10 grondgebonden woningen en ca. 2500 m2 commerciële ruimte in aansluiting met de Noordstraat (winkelstraat).  Parkeren wordt volledig ondergronds voorzien.

status: in uitvoering

Bio Incubator – Zwijnaarde

BIO INCUBATOR

Het monolitische gebouw, gelegen langs de snelweg Oostende- Brussel herbergt een binnenpatio met opening op het landschap van het wetenschapspark.  In het architectuurconcept was de patio initieel voorzien als een kijktuin. In samenspraak met bouwheer, architecten en aannemer is een proces gestart om de tuin ook toegankelijk te maken voor de gebruikers van de kantoren.  De tuin is een volledige daktuin, met uitsparing door de onderliggende parking voor de aanplant van een grote boom (Gleditsia triacanthos ‘Inermis’ maat 70/80).   De oplossing is een toegankelijke tuin die niet overkomt als daktuin met als uitdaging het technische (ontwatering) van een daktuin niet te laten zien en de opbouw inzake gewicht te beperken.

status: gerealiseerd, 2010

Katholieke Hogeschool – Leuven

Het project omvat het verleggen van de weg naar het mortuarium, een toegangsplein en de diverse patio’s bij de gebouwen. Het toegangsplein is een vlak plein aansluitende op de natuurlijke helling met zittreden.

De grootste patio, aansluitend op het gebouw en het inkomplein is een verzonken patiotuin met grillige vormen in Buxus en een begroeide gaanderij boven de inrit van de fietsenhelling.

status: 2008

Hoofdzetel Telenet – Mechelen

OMGEVINGSAANLEG HOOFDZETEL TELENET

Het project omvat de omgevingsaanleg bij de bestaande bebouwing en het nieuwe kantoorgebouw van Telenet. Centraal tussen de twee gebouwen ligt de loper die langs de Caputsteenstraat zorgt voor het onthaal van de medewerkers en aan de zijde Liersesteenweg zorgt voor het onthaal van de medewerkers. De loper ligt onder helling en loopt schijnbaar door het nieuwe glazen tussenvolume van de gebouwen. De loper is in kasseitjes Portugees graniet bezaaid met enkele grote vormen Buxus (die refereren naar het werk van Hans Arp) en ijle hoogstammige bomen. In aansluiting met het bestaande gebouw is in dezelfde vormentaal een hagen/grassentuin voorzien.
Verder voorziet het project in alle wegenis en een grote (waterdoorlatende) parking voor circa 600 voertuigen.
Het project beoogt vooral een eenheid te creëren tussen het oude en het nieuwe terrein (met respectievelijk de oude gebouwen en het nieuwe kantoorgebouw) aan de zijde van de Caputsteenstraat.

status: gerealiseerd, 2007

Woonproject Kouterhof – Gent

KANTOREN EN WONEN  AAN DE LEIE

Het project is tweeledig: enerzijds het wonen langs een binnenstraat gelegen aan de Kouter en anderzijds een lagergelegen kantoortuin. Beide tuinen zijn gesitueerd aan de Leie. De kantoortuin is uitgewerkt als een grassentuin, gevat tussen gesculpteerde lijnen / vlakken Taxus. Het wonen is georiënteerd langs een groene binnenstraat. De beplanting met buxus en krenteboompjes is voorzien in verhoogde plantvakken in cortenstaal.

status: gerealiseerd, 2010
Contact / Vacature